Would you rather read our terms and conditions in English? Please send us an request email to info@rebel-nature.nl

DEFINITIES:

1. Rebel-Nature BV en/of daaraan gelieerde ondernemingen;

2. Rebel-Nature BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK 77741781  gevestigd en kantoorhoudend te 1022 AG Amsterdam aan de Zamenhofstraat 150 Unit 1. Hierna ook genoemd Rebel-Nature;

3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf die Rebel-Nature verzoekt een offerte uit te brengen en/of een overeenkomst met Rebel-Nature aangaat in het kader van het ontwikkelen en/of leveren van een product, dienst of zaak, alsmede degene die aan Rebel-Nature een opdracht van andere aard heeft verstrekt alsmede met wie Rebel-Nature in bespreking en/of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst; 

4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Rebel-Nature en Opdrachtgever tot stand  komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de Overeenkomst. Ook alle (rechts-)handelingen die met een of ander verband houden. Onder Overeenkomst wordt mede verstaan een tussen Rebel-Nature en Opdrachtgever gesloten raamovereenkomst betreffende de aankoop of het afnemen van producten, diensten of zaken, waarbij tevens elke deellevering voortvloeiende uit die raamovereenkomst uitdrukkelijk als (aparte) Overeenkomst heeft te gelden. In dit kader wordt een raamovereenkomst uitgelegd als een afspraak tussen een Rebel-Nature en de Opdrachtgever om een bepaald product, zaak of dienst voor een vaste looptijd voor een vooraf afgesproken prijs, en tegen vooraf afgesproken voorwaarden te leveren. 

5. Producten: In deze Algemene Voorwaarden wordt onder product (“Product”) verstaan: alle door Rebel-Nature voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen werken en zaken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, bedenken, ontwerpen en ontwikkeling, concepten, proefversies en samples, advertenties, nieuwsbrieven, presentaties, tekeningen en testapparatuur, documentatie en andere materialen of (elektronische) bestanden, alle verdere en overige resultaten van dienstverlening door Rebel-Nature die onderwerp zijn van een Overeenkomst;

6. Onder Algemene Voorwaarden wordt verstaan: het geheel van de bepalingen dat hierin is opgenomen. Indien de Overeenkomst een of meerdere met de Algemene Voorwaarden strijdige bepalingen kent, gaat de werking van de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Rebel-Nature en zijn directie.

Onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan: “per e-mail”.

Onder Licentieovereenkomst – Exclusieve Licenties wordt verstaan een overeenkomst waarbij door Rebel-Nature aan de Opdrachtgever een bepaald recht wordt gegeven. Dit betreft een verlening van een gebruiksrecht ten aanzien van een intellectueel eigendomsrecht. (merk, octrooi, knowhow, ontdekking, creatie, ontwikkeling of een auteursrechtelijk beschermd werk)

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden – Overeenkomst, offerte, bevestiging en wijzigingen

1.1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orders, orderbevestigingen en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en Rebel-Nature gesloten overeenkomsten en overige rechtshandelingen en op alle daarmee samenhangende overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Rebel-Nature, voor de uitvoering waarvan door Rebel-Nature derden dienen te worden betrokken.

1.1b De toepasselijkheid van algemene (inkoop-)voorwaarden van Opdrachtgever of Derden wordt uitdrukkelijke uitgesloten. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en deze Voorwaarden geldt slechts hetgeen is bepaald in de Overeenkomst.

1.1c Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de overige voorwaarden volledig van kracht blijven. Rebel-Nature en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Als om enigerlei reden op een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, geldt tussen partijen dat aan de desbetreffende bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis moet worden toegekend waarop wel een beroep kan worden gedaan.

1.1d Als er sprake is van strijdigheid van bepalingen tussen deze Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbevestiging dan geldt op dat punt het bepaalde in de Opdrachtbevestiging.

1.1e Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

1.1.f Indien Rebel-Nature niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Rebel-Nature in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Offertes
1.2a Offertes zijn vrijblijvend en zijn één (1) maand geldig (periode van 30 (dertig) dagen). Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of vanuit inkoopkanalen. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

1.2b Aan een offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

1.2c Een samengestelde prijsopgave verplicht Rebel-Nature niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

1.2d Rebel-Nature kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

1.2e Voor fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van aantallen, maten en gewichten in overzichten en bij (vrijblijvende) offertes en/of orderbevestigingen is Rebel-Nature niet aansprakelijk.

1.2f Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en orders. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Rebel-Nature verstrekte gegevens waarop Rebel-Nature de offerte baseert. Bij aanvaarding van dit vrijblijvende aanbod door Opdrachtgever heeft Rebel-Nature het recht binnen zeven (7) dagen na aanvaarding het aanbod te herroepen.

Bevestiging
1.3a Opdrachten worden schriftelijk door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Rebel-Nature begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Rebel-Nature pas nadat deze schriftelijk door Rebel-Nature zijn bevestigd.

1.3b Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Rebel-Nature daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Rebel-Nature anders aangeeft.

Wijzigingen
1.4a Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge toezeggingen of afspraken met of door het personeel van Rebel-Nature zijn slechts bindend voor Rebel-Nature indien zij schriftelijk door een daartoe gevolmachtigd persoon van Rebel-Nature zijn bevestigd. Opdrachtgever zal zich vergewissen dat de betreffende persoon ingevolge statuten of schriftelijke volmacht bevoegd is om Rebel-Nature te binden. Dit artikel is ook van toepassing op wijzigingen van reeds gemaakte afspraken.

1.4b Wijzigingen van de overeenkomst: indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.

1.4c Mocht in onderling overleg de overeenkomst aangepast worden en meer uren werk genereren (dan eerder gefactureerd danwel benoemd in de offerte) zullen er dienovereenkomstig over het meerwerk de daarmee samenhangende werkuren extra worden gefactureerd.

1.5 Rebel-Nature is gerechtigd alvorens verder uitvoering aan de overeenkomst te geven, van de Opdrachtgever zekerheid of gehele danwel gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen met betrekking tot het nakomen van zijn gehele betalingsverplichting.

1.6 Rebel-Nature behoudt zich het recht voor bestellingen en/of opdrachten en/of orders zonder opgaaf van reden te weigeren.

1.7 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen Opdrachtgever en Rebel-Nature.

Artikel 2 Uitvoering van de Overeenkomst

2.1a Rebel-Nature spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever zo goed mogelijk resultaat, zoals van een professioneel handelende cosmetisch laboratorium kan en mag worden verwacht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal Rebel-Nature de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de ontwikkelingen en werkzaamheden.

2.1b Rebel-Nature zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2.2 De Opdrachtgever is gehouden al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Rebel-Nature mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van recepturen, verpakkingen, volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Rebel-Nature aangeeft of waarvan de Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2.3 Een door Rebel-Nature opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief en betreft derhalve geen fatale termijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van Rebel-Nature:

– het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;

– het doen van onderzoek naar het bestaan van (industriële eigendoms-)rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, portretrechten van derden op bij voorbeeld verpakkingen of industriële eigendomsrechten;

– het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub 2. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever;

2.5 Voordat tot uitvoering en productie wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste prototypes en/of proeven en testresultaten van het resultaat te controleren en goed te keuren.

2.6 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van wat is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn en absoluut geen afbreuk doen aan de door Rebel-Nature hoge gestelde kwaliteitsnorm . Hieronder valt ook maar niet limitatief o.a. geur en kleur van het product.

2.7 Goedkeuring van de tussenresultaten
Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Rebel-Nature de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

2.8 Verzending
Indien Rebel-Nature het Product of gedeelten daarvan op enigerlei wijze aan Opdrachtgever verzendt, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, toezending per post, koerier of via elektronische berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2.9 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Rebel-Nature meegedeeld, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

Artikel 3. Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, (uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging)

3.1 De overeenkomst tussen Rebel-Nature en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Rebel-Nature derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Rebel-Nature dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.3 Rebel-Nature heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7:404 BW
Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Artikel 7:407 lid2 BW
Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.

Artikel 7:409 BW
1. Indien de opdracht met het oog op een bepaalde persoon is verleend, eindigt zij door zijn dood.
2. Alsdan zijn diens erfgenamen, indien zij kennis dragen van de erfopvolging en van de opdracht, verplicht al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen. Een overeenkomstige verplichting rust op degenen in wier dienst of met wie de opdrachtnemer een beroep of bedrijf uitoefende.

3.5 Levering geschiedt af bedrijf van Rebel-Nature. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Rebel-Nature gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

3.6 Rebel-Nature is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.7 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Rebel-Nature de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij voorbeeld o.a. maar niet beperkt tot: ontwikkelingsfase; testfase; keuringsfase en sample-fase

3.8 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rebel-Nature aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Rebel-Nature worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Rebel-Nature zijn verstrekt, heeft Rebel-Nature het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Rebel-Nature ter beschikking heeft gesteld. Rebel-Nature is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Rebel-Nature is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.9 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Rebel-Nature zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.10 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Rebel-Nature gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Rebel-Nature bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Rebel-Nature op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

3.11 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Rebel-Nature een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3.12 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Rebel-Nature gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Rebel-Nature daardoor direct of indirect ontstaan.

3.13 Indien Rebel-Nature met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Rebel-Nature niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

3.14 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Rebel-Nature alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren;
Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Rebel-Nature rustende verplichting ingevolge de wet; Indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
of, bij levering van een zaak of product, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Honorarium en kosten

4.1 Rebel-Nature heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht per product. Dit kan bij voorbaat maar niet beperkt tot, bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een ontwikkelings-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan het uitwerken van een idee, nieuw cosmetisch concept, combinaties van natuurlijke ingrediënten dan wel de Opdracht of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

4.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Rebel-Nature voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis-, (product-)registratie- en verblijfkosten en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

4.3 Wanneer Rebel-Nature door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Rebel-Nature gehanteerde honorariumtarieven. Rebel-Nature zal de Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

4.4 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Rebel-Nature kunnen worden toegerekend, dan is de Opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Rebel-Nature zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

Artikel 5. Betaling en opschorting

5.1 Alle betalingen dienen voor levering te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

5.2 Alle aan de Opdrachtgever geleverde Producten blijven eigendom van Rebel-Nature totdat alle bedragen die de Opdrachtgever aan Rebel-Nature op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Rebel-Nature zijn voldaan.

5.3 Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de Opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150, – excl. BTW bedragen.

5.4 Rebel-Nature draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de Opdrachtgever, mag Rebel-Nature overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

5.5 Rebel-Nature mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de Opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer Rebel-Nature door een mededeling of gedraging van de Opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

Betaling en incassokosten
5.6 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Rebel-Nature aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Rebel-Nature aangegeven. Rebel-Nature is gerechtigd om periodiek te factureren.

5.7 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.8 Rebel-Nature heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Rebel-Nature kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Rebel-Nature kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.9 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Rebel-Nature verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5.10 Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere Opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Rebel-Nature echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke Opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 6. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

6.1 Wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Rebel-Nature, of wanneer Rebel-Nature de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van Rebel-Nature redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

Voorts is Rebel-Nature bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Rebel-Nature kan worden gevergd.

6.2 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door Rebel-Nature op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Rebel-Nature gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.3 Rebel-Nature is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten (art. 5.5) of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, tevens als na het sluiten van de overeenkomst Rebel-Nature ter kennis komt omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Rebel-Nature kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

6.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Rebel-Nature op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Rebel-Nature de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.5 Indien Rebel-Nature tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Rebel-Nature gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

6.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Rebel-Nature, zal Rebel-Nature in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Rebel-Nature extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Rebel-Nature anders aangeeft.

6.8 Zowel Rebel-Nature als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden direct opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend. Ook bij een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Rebel-Nature vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Rebel-Nature op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6.9 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.10 Wanneer de werkzaamheden van Rebel-Nature bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste drie maanden, gedurende welke termijn de Opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van Rebel-Nature blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Het door in het kader van de overeenkomst Rebel-Nature geleverde blijft eigendom van Rebel-Nature totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Rebel-Nature gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

7.2 Het door Rebel-Nature geleverde, dat ingevolge lid 1 van dit artikel alsmede art. 5.2 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Rebel-Nature veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Rebel-Nature daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Rebel-Nature ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Rebel-Nature gerechtigd tot deze penningen. Verder voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Rebel-Nature bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

7.4 Voor het geval Rebel-Nature zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Rebel-Nature en door Rebel-Nature aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Rebel-Nature zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8. Garanties t.a.v. Producten, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

8.1 De door Rebel-Nature te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke en bijzondere eisen alsmede hoge kwaliteitsnormen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Rebel-Nature kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

8.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van ……… na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Rebel-Nature verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

8.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Rebel-Nature, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd danwel toegevoegd die daaraan niet bevestigd of toegevoegd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Rebel-Nature geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

8.4 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Rebel-Nature stelt de Opdrachtgever daartoe in staat om de kwaliteitscontrole en onderzoeken in de afleverruimte bij het laboratorium van Rebel-Nature uit te voeren. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk aan Rebel-Nature te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Rebel-Nature te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Rebel-Nature in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Rebel-Nature in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.5 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Rebel-Nature opdracht gegeven heeft.

8.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan genoemd in artikel 8.4, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Rebel-Nature de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Rebel-Nature, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Rebel-Nature te retourneren en de eigendom daarover aan Rebel-Nature te verschaffen, tenzij Rebel-Nature anders aangeeft.

8.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Rebel-Nature daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

8.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

8.10 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Rebel-Nature en de door Rebel-Nature bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en beperking aansprakelijkheid

9.1.a Indien Rebel-Nature aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.1.b Rebel-Nature is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

9.1.c Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Rebel-Nature aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Rebel-Nature toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Rebel-Nature is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.2 Rebel-Nature is niet aansprakelijk voor:

a. Fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld of is aangeleverd;

b. Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen / ingrediënten;

c. Schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Rebel-Nature is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens;

d. Fouten van, door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden;

e. Gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;

f. Fouten in het Product, indien Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.5 en artikel 2.7 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en/of te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel niet binnen zeven (7) dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk heeft gereclameerd conform artikel 8.4;

g. Fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het geleverde Product door anderen dan Rebel-Nature.

9.3 Rebel-Nature dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

9.4 Rebel-Nature is uitsluitend aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor aan Rebel-Nature toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van Rebel-Nature voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie en/of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door Rebel-Nature geleverde Product is uitgesloten.

9.5 Behalve in geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Rebel-Nature, is de aansprakelijkheid van Rebel-Nature beperkt tot het honorarium van Rebel-Nature voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan €75.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Rebel-Nature uitkeert. Het bedrag waarvoor Rebel-Nature in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de Opdrachtgever zijn verzekerd.
Indien Rebel-Nature aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade en indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Rebel-Nature beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Beperking aansprakelijkheid

9.6 Kopieën van materialen:
Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen, waaronder ingrediënten, testmateriaal en samples alsmede gegevens onder zich te houden tot de Overeenkomst is volbracht. Indien Opdrachtgever dit nalaat, kan Rebel-Nature niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

9.7 Bewaarplicht:
Na het voltooien van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch Rebel-Nature jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens als bedoeld in artikel 9.6 en het door Rebel-Nature geleverde Product tenzij anders overeengekomen.

9.8 Verval aansprakelijkheid:
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de Overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd, tenzij Rebel-Nature de aansprakelijkheid ter zake heeft erkend. Indien en voor zover de Overeenkomst nog niet is volbracht, vervalt de aansprakelijkheid van Rebel-Nature door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de schade is ontstaan, waarbij een serie van incidenten geldt als één (1) incident.

Artikel 10. Overmacht

Vroegtijdige beëindiging overeenkomst door overmacht
10.1 Indien Rebel-Nature, al dan niet tijdelijk, aan een wezenlijk deel van zijn verplichtingen niet kan voldoen en dit niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, is sprake van overmacht.

10.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt hieronder verstaan het niet voldoen aan verplichtingen uit de Overeenkomst als gevolg van ziekte en/of afwezigheid van voor de levering van het Product cruciale medewerkers, niet-nakoming van door Rebel-Nature ingeschakelde derden, het niet functioneren van apparatuur of faciliteiten, waaronder het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten en elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, molest en dergelijke.

10.3 Ook wordt in deze Algemene Voorwaarden onder overmacht verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Rebel-Nature geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rebel-Nature niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

10.4 Rebel-Nature heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Rebel-Nature zijn verbintenis had moeten nakomen.

10.5 Rebel-Nature kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

Prestaties alvorens overmacht
10.6 Indien Rebel-Nature ten tijde van de overmacht als genoemd in artikel 10.1 zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Rebel-Nature gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Garanties van Rebel-Nature en vrijwaringen

11.1 Rebel-Nature garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is gecreëerd, uitgedacht en ontwikkeld en dat, wanneer er intellectuele eigendomsrechten op het resultaat rusten, hij geldt als maker in de zin van de Intellectuele-eigendomsrechten (IER) en als Industriële eigendomsrechthebbende over deze creatie/ontwikkeling/eindproduct kan beschikken. Rebel-Nature garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

11.2 Wanneer de Opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de Opdrachtgever Rebel-Nature of door Rebel-Nature bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Rebel-Nature jegens Opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

11.3 Voorts vrijwaart de Opdrachtgever Rebel-Nature voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Rebel-Nature toerekenbaar is. Indien Rebel-Nature uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Rebel-Nature zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Rebel-Nature, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Rebel-Nature en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

11.4 De Opdrachtgever vrijwaart Rebel-Nature voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 12 Intellectuele eigendom – Industriële eigendomsrechten – licenties – geheimhouding – publiciteit

12.1 Rebel-Nature behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Rebel-Nature heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht

12.2 Eventuele intellectuele of industriële eigendomsrechten op technische, innovatieve, creatieve ontwikkelingen en chemische samenstellingen van natuurlijke ingrediënten die door Rebel-Nature en door hem ingeschakelde derden worden ontwikkeld tot een eindproduct in opdracht van de Opdrachtgever, berusten bij Rebel-Nature.

12.3 De Opdrachtgever zal terzake van alle gegevens en bedrijfsinformatie van Rebel-Nature, waarvan hij de vertrouwelijkheid redelijkerwijs kan begrijpen, alsmede van alle door Rebel-Nature als vertrouwelijk aangemerkte gegevens van welke hij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis krijgt, strikte geheimhouding jegens derden handhaven en zijn personeel respectievelijk eenieder die de Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt tot eenzelfde geheimhouding verplichten; deze gegevens en bedrijfsinformatie mogen bovendien uitsluitend in verband met de overeenkomst worden gebruikt, mogen niet worden gedeeld of verspreid en zijn niet bestemd voor eigen gebruik.

12.4 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Rebel-Nature zal de Opdrachtgever niet naar een (mogelijke) overeenkomst met Rebel-Nature verwijzen in publicaties, advertenties, kranten, verslagen, zakenbrieven, brochures, of welke andere publicaties dan ook.

Mogelijkheden tot Licentieovereenkomst – verdere uitleg en Exclusieve Licenties
12.5 Een licentieovereenkomst is een overeenkomst waarbij door Rebel-Nature aan de Opdrachtgever een bepaald recht wordt gegeven. Dit betreft een verlening van een gebruiksrecht ten aanzien van een intellectueel eigendomsrecht of bedrijfsgeheim (merk, octrooi, knowhow, ontdekking, creatie, ontwikkeling of een auteursrechtelijk beschermd werk), dat door of vanwege Rebel-Nature is gecreëerd, uitgedacht en ontwikkeld en dat, wanneer er intellectuele eigendomsrechten op het resultaat rusten, hij geldt als maker in de zin van de Intellectuele-eigendomsrechten (IER) en als Industriële eigendomsrechthebbende over deze creatie/ontwikkeling/eindproduct kan beschikken.

Garanties Rebel-Nature

  • Rebel-Nature garandeert zijn bevoegdheid om de licentie te verlenen
  • Het verstrekken en toekennen van de licentie door Rebel-Nature zal niet strijdig zijn met andere contactuele verplichtingen van Rebel-Nature
  • Rebel-Nature verstrekt slechts een exclusieve licentie aan een andere partij per Product

Garanties Licentienemer

  • De Opdrachtgever, de Licentienemer, is bevoegd om de overeenkomst aan te gaan
  • De Licentienemer zal het Product waarvoor hij een licentie heeft gekregen actief binnen een bepaalde termijn in de markt zetten en verplicht zich om een zo hoog mogelijke omzet na te streven (anti-ijskastbeding)

12.6 Rebel-Nature kan, als houder van intellectuele eigendomsrechten, met de Opdrachtgever een licentieovereenkomst sluiten. Op grond waarvan de Opdrachtgever, de Licentienemer, gebruik mag maken van het intellectuele eigendom van Rebel-Nature.

12.7 Rebel-Nature verstrekt slechts één soort licentie namelijk een “exclusieve licentie” van een intellectueel eigendomsrecht welke licentie exclusief aan één Opdrachtgever wordt verleend
De Opdrachtgever heeft het exclusieve alleenrecht op het gebruik van de exacte formule.

12.8 Licentieovereenkomsten kunnen worden verstrekt voor bepaalde en onbepaalde tijd en worden altijd schriftelijk vastgesteld en zijn niet overdraagbaar (niet sub-licenseerbaar).
De Licentienemer heeft aan het einde van het contract de optie tot verlenging.

12.9 In de Licentieovereenkomst staat beschreven wie de deelnemende partijen zijn. Indien een Opdrachtgever meerdere dochterondernemingen heeft dan wordt duidelijk vermeld of de licentieovereenkomst ook daarvoor geldt. Verder vermeldt het de uitgebreide Productbeschrijving, de aanvangsdatum en om welke intellectuele-eigendomsrechten het precies gaat. De omschrijving van wat wordt gelicenseerd betreft bijv. patenten, Producten die onder aanvraag van patent staan, octrooi, ontdekking, creatie, knowhow, uitvinding, merk- en auteursrechten. ontwikkeling of een auteursrechtelijk beschermd werk dat door of vanwege Rebel-Nature is gecreëerd, uitgedacht en ontwikkeld

12.10 In de licentieovereenkomst worden ook Voorwaarden omschreven waaronder de exclusieve licentie wordt verstrekt.

Voorwaarden zijn de verplichtingen van de Licentienemer met betrekking tot een jaarlijkse minimale afname van het, door Rebel-Nature vervaardigd, bepaald Product om de licentie te mogen blijven behouden alsmede een actieve inzet om een zo hoog mogelijke omzet na te streven (Anti-ijskastbeding). Indien de Opdrachtgever zich niet aan de afgesproken minimale afname houdt kan Rebel-Nature de licentie terugnemen.

Rebel-Nature garandeert de kwaliteit en productie van de gelicenseerde Producten. Verbeteringen aan het gelicenseerde Product vallen automatisch onder de verstrekte exclusieve licentie. Eventuele prijsverhoging hierdoor worden eerst vooraf besproken om tot een akkoord te komen
Het is niet verplicht een licentie op te nemen in het Nederlands Octrooiregister.

12.11 Indien meer dan 18 maanden geen bestellingen zijn geplaatst van de gelicenseerde Producten vervalt de exclusiviteit van de verstrekte licentie en is Rebel-Nature vrij om het Product op andere wijze te exploiteren. Van deze gestelde termijn kan worden afgeweken in de Licentieovereenkomst.

12.12 De licentieovereenkomst vermeldt op grond van welke voorwaarden de licentieovereenkomst kan worden beëindigd.
Daarnaast staan in de licentieovereenkomst omschreven onder welke voorwaarden de licentie wordt verlengt. Deze verlenging is telkens per jaar of wordt bij wederzijdse instemming steeds jaarlijks stilzwijgend verlengd.

12.13 Rebel-Nature rekent 10 euro per jaar voor de jaarlijks continuering van de exclusieve licentie .

12.14 Voor de aansprakelijkheid, inbreuken, garanties en vrijwaringen gelden de voorwaarden zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden van Rebel-Nature.
Rebel-Nature is niet aansprakelijk voor verliezen die de Licentienemer lijdt. Bijvoorbeeld in inkomsten of verkoop. Dit geldt tevens voor schade die ontstaat door gebreken aan het Product dat op de markt komt.

12.15 Specifiek voor inbreuken door derden geeft Rebel-Nature de Opdrachtgever, als Licentienemer, het recht schadevergoeding of afdracht van winst bij de inbreukmakers te claimen. Daarnaast moeten de samenwerkende partijen Rebel-Nature en de Opdrachtgever vastleggen wie betaalt voor een eventuele rechtsprocedure bij namaak (inbreuk).

12.16 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent bedrijfsgeheimen. intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten, merken, creaties, ontwikkelingen, uitvindingen en ontwerpen uit hetgeen door Rebel-Nature geproduceerd, vervaardigd en/of geleverd is, te wijzigen, dan wel door derden dergelijke verhandelingen te laten verrichten (met verwijzing naar Artikel 8.3 van deze Voorwaarden)

12.17 Rebel-Nature berekent als licentiegever géén financiële vergoeding, waaronder tevens begrepen “royalty’s”, zijnde een bepaald percentage van de omzet, eenmalig bedrag (lump sum), vast bedrag per maand/jaar noch een bedrag op basis van het aantal verkochte gelicenseerde producten (running royalties noch combinaties daarvan. Tevens gelden er geen beperkingen voor het gebruik van de licentie zoals bij voorbeeld geografisch toepassingsgebied, technisch toepassingsgebied, afzetmarkten enz.). Ook wordt er geen forfaitair bedrag over de licentie berekend aan de Licentienemer.

12.18 Op alle door Rebel-Nature verstrekte licenties rust een vertrouwelijkheidsclausule. In bepaalde gevallen betreft de licentie een gebruik van intellectuele eigendom waarvoor octrooi is aangevraagd of een bedrijfsgeheim.

Daarom wordt in voorkomend geval aan de Licentienemer gevraagd een geheimhoudingsovereenkomst te tekenen.

Artikel 13. Overige bepalingen

13.1 Wanneer Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Rebel-Nature wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij Rebel-Nature, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

13.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Rebel-Nature gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van Rebel-Nature.

13.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Rebel-Nature of Opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

13.4 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

Toepasselijk recht en geschillen
13.5 Op de overeenkomst tussen Rebel-Nature en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen en zich daartoe tot het uiterste ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar Rebel-Nature is gevestigd, dit ter keuze van Rebel-Nature, kennis van geschillen tussen Rebel-Nature en Opdrachtgever.

13.6 Op alle overige rechtsbetrekkingen waarbij Rebel-Nature partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Ook hier is de rechter in de vestigingsplaats van Rebel-Nature bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Rebel-Nature het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Verdere bepalingen

13.7 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam en van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie danwel de versie zoals die gold op het moment van totstandkoming van de rechtsbetrekking met Rebel-Nature.

13.8 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.